Privatuma politika

SIA “Mārupes sēklas”

 PRIVĀTUMA POLITIKA

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – SIA “Mārupes sēklas” klientam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

Datu pārzinis un tā kontaktinformācija

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Mārupes sēklas”  (turpmāk – Mārupes sēklas), vienotās reģistrācijas Nr. 40001006301, juridiskā adrese Mazcenu aleja 6-23,Jaunmārupe, Mārupes nov., LV-2166, tālrunis: +371 67933168, mob.+371 27003447; e-pasts: marupesseklas@gmail.com, info@marupesseklas.lv, mājaslapa: www.marupesseklas.lv.

2. Mārupes sēklas kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: marupesseklas@gmail.com. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Mārupes sēklas juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

Dokumenta piemērošanas sfēra

3. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu kategorijas un paskaidrojumi norādīti privātuma politikas 5.punktā.

4. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

Personas datu kategorijas, kuras apstrādā Mārupes sēklas

5. Personas datu kategorijas, ko apstrādā Mārupes sēklas, ir atkarīgas no Klientiem sniegtajiem pakalpojumiem. Mārupes sēklas ir tiesīgs apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs Politikas 9. punktā norādītājiem mērķiem:

6. Mārupes sēklas rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

7. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Mārupes sēklas.

8. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Mārupes sēklas interneta mājas lapā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki

9. Mārupes sēklas apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

- klienta identificēšanai;
- statistikai un biznesa analīzei;
- plānošanai un uzskaitei;
- efektivitātes mērīšanai;
- datu kvalitātes nodrošināšanai;
- tirgus pētījumu veikšanai; 
- atskaišu sagatavošanai;
- klientu aptauju veikšanai;

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

10. Mārupes sēklas apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

11. Mārupes sēklas leģitīmās intereses ir:

Personas datu apstrāde

12. Mārupes sēklas apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Mārupes sēklas saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

13. Ar Klientu noslēgtā pirkuma darījuma t.sk. distances līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Mārupes sēklas var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes. Ja izpildot šos uzdevumus, Mārupes sēklas sadarbības partneri apstrādā Mārupes sēklas rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par Mārupes sēklas datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Mārupes sēklas ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

14. Mārupes sēklas sadarbības partneri nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Mārupes sēklas prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Mārupes sēklas uzdevumā.

Personas datu aizsardzība

15. Mārupes sēklas aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Mārupes sēklas saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

Personas datu saņēmēju kategorijas

16. Mārupes sēklas neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai citu preču pirkuma darījuma laikā iegūtu informāciju, izņemot:

Personas datu glabāšanas ilgums

17. Mārupes sēklas glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek uzglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

19. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Klients, sazinoties ar Mārupes sēklas, var pārliecināties par savu datu pareizumu un nepieciešamības gadījumā tos mainīt.

20. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Mārupes sēklas piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Mārupes sēklas veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Mārupes sēklas leģitīmajām interesēm).

21. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

22. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Mārupes sēklas pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

23. Mārupes sēklas atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē.

24. Mārupes sēklas nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt.

25. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, produktu pirkšanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot interneta mājas lapā www.marupesseklas.lv produkta/u pirkuma darījuma brīdī, vai Mārupes sēklas tirdzniecības vietās.

26. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu klātienē Mārupes sēklas tirdzniecības vietās, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

27. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

28. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu

29. Mārupes sēklas veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi vai pasta adresi).

30. Saziņu par preces pirkuma darījuma izpildi Mārupes sēklas veic uz Klienta pieprasījuma vai distances līguma pamata (piemēram, preces piegādes laika saskaņošana, informācija par rēķinu u.c.)

Komerciāli paziņojumi

31. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Mārupes sēklas pakalpojumiem veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

32. Klients piekrišanu Mārupes sēklas komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Mārupes sēklas mājas lapā vai klātienē Mārupes sēklas tirdzniecības vietā.

33. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

34. Mārupes sēklas pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz septiņām diennaktīm.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

35. Mārupes sēklas mājaslapa izmanto sīkdatnes.

36. Mārupes sēklas mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājas lapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Mārupes sēklas nenes atbildību.

 Citi noteikumi

37. Mārupes sēklas ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju Mārupes sēklas mājaslapā www.marupesseklas.lv

38. Mārupes sēklas saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Mārupes sēklas mājas lapā.

39. Šī Privātuma politikas redakcija stājas spēkā 2018. gada 30.oktobrī.

 Pateicībā par sadarbību,

 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Mārupes sēklas”

Vadītājs Mairis Klaiva

Sīkdatnes

Šīs tīmekļa vietnes reģistrēto lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes (angļu val. cookies). Lietojot vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna.

Plašāka informācija