PREČU ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI

Saskaņā ar 2014. gada 20. maija Ministru Kabineta noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no Pirkuma, neminot iemeslu.

Lai izmantotu tiesības anulēt Pasūtījumu Pircējam ar nepārprotamu paziņojumu jāinformē Pārdevējs par Pircēja lēmumu atteikties no Pirkuma, nosūtot vēstuli uz SIA “Mārupes sēklas”, Mazcenu aleja 6-23, Jaunmārupe, Mārupes novads, Latvija, LV-2166, vai arī iesniedzot rakstisku atteikuma vēstuli pa e-pastu: info@marupesseklas.lv 

Atteikuma vēstulē lūgums norādīt precizējošu informāciju: pasūtījuma numuru/pavadzīmes numuru, pavadzīmes izrakstīšanas datumu, nosaukumu un daudzumu, ko vēlaties atgriezt.

 

Ikvienam Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pasūtījuma piegādes brīža, vienojoties ar Pārdevēja pārstāvi, samainīt preces pret citām precēm, ja Internetveikalā tādas ir pieejamas un ja:

 

Pircēja atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, Pārdevējs atmaksā par Pircēja pasūtījumu saņemtos maksājumus, tajā skaitā samaksātos piegādes izdevumus bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par Pircēja lēmumu atteikties no šī līguma. Pārdevējs atmaksās saņemtos maksājumus, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs izmantoja sākotnējam darījumam. Pārdevējs var aizturēt atmaksu līdz brīdim, kad tas būs saņēmis preces atpakaļ, vai kad Pircējs būs iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

Pircējam preces jānosūta atpakaļ vai jānodod SIA “Mārupes sēklas”, Mazcenu aleja 6-23, Jaunmārupe, Mārupes novads, Latvija, LV-2166 bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pircējs mums paziņoja savu lēmumu atteikties no šī līguma. Termiņš būs ievērots, ja Pircējs preces nosūtīs atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām. Pircējam jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

Prece pārbaudes nolūkos lietojama tik, cik to būtu iespējams izdarīt veikalā. Pircējs ir atbildīgs par to, lai Precei nesamazinātos tās vērtība, kvalitāte un drošums, citādi Pārdevējam ir tiesības atteikt Pircējam atteikuma tiesību izmantošanu attiecībā uz piegādāto Preci.

Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci un atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt Pircējam par preci samaksāto naudu, gadījumos, ja Pārdevējs ir konstatējis bojājumus Precei vai arī Prece ir zaudējusi “preces izskatu” (noņemtas vai sabojātas etiķetes, noplēstas aizsardzības plēves u. c.) un / vai arī ir konstatētas Preces lietošanas pazīmes. 

 

Atgriežot preci, Pircējam obligāti jāievēro šādi noteikumi:

 

Preces ar defektu nomaiņas vai atgriešanas kārtība:

 

 

Preču defekti

Preces defekts nav novēršams un traucē pilnvērtīgai preces izmantošanai, Pircējam ir tiesības :

  1. pieprasīt attiecīgās preces apmaiņu pret jaunu šāda veida preci, vai

  2. izbeigt Pirkuma līgumu un pieprasīt samaksāto naudas līdzekļu atgriešanu.

  3. preces defekts ir novēršams, taču tas pēc kāda laika ir jānovērš atkārtoti, kā rezultātā Pircējs nevar pilnvērtīgi izmantot preci, Pircējam ir tiesības:

  4. pieprasīt attiecīgās preces apmaiņu pret jaunu šāda veida preci, vai

  5. izbeigt Pirkuma līgumu un pieprasīt samaksāto naudas līdzekļu atgriešanu.

Noslēdzošie noteikumi

 

Pārdevējs saglabā tiesības apstādināt, papildināt šos Noteikumus un citus ar šiem Noteikumiem saistītus dokumentus. Noteikumu papildinājumi vai koriģējumi stājas spēkā no tās dienas, kad tie tiek ievietoti interneta vietnē.

Ja Pircējs, pēc noteikumu redakcijas, turpina izmantot Internetveikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka piekrīt Noteikumu redakcijai, daļējām pārmaiņām vai papildinājumiem.

 

Ja Pircējs nepiekrīt mūsu Noteikumu korekcijai, daļējiem papildinājumiem, Pircējam ir tiesības no tiem atteikties, ar noteikumu, ka Pircējs pazaudē tiesības izmantot Internetveikala pakalpojumus.

Šie noteikumi sastādīti ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.

Puses tiek atbrīvotas no atbildības, kas noteikta šajos Noteikumos, ja to izpilde nav iespējama dēļ apstākļiem, kurus radījuši nepārvarami spēki.  

Patērētāju tiesību aizsardzības likumā teikts: ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs 30 dienu laikā no dienas, kad pircējs pieteicis prasību, vai attiecīgi pilnvarotu uzraudzības un kontroles iestāžu noteiktajā termiņā nav novērsis preces vai pakalpojuma trūkumu, viņa pienākums ir atlīdzināt visus zaudējumus, kas patērētājam radušies sakarā ar kavējumu.